Stadgar

Print Friendly, PDF & Email

 

1.       Föreningens namn

 

Föreningens namn är Säby koloniträdgårdsförening.

 

 

2.        Föreningens ändamål

 

2.1   Säby koloniträdgårdsförening är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Järfälla kommun,

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet,

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen, samt

att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

 

2.2   För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet.

 

 

3.       Medlemskap

 

3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Järfälla kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende- eller utnyttjanderätt till annan kolonilott.

Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

 

3.2 Den som arrenderar en kolonilott inom föreningens område skall vara medlem i föreningen. Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen.

 

3.3 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen. Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas.

 

3.4 Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontraktet eller avtal som upprättas mellan föreningen och medlemmen.

 

3.5 Om villkoren för medlemskapet enligt 3.1 och 3.3 uppfyllt kan arvinge till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid bodelning.

 

3.6 Medlem är skyldig:

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar,

att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen,

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av kommunen, samt

att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller övrigt disponerar.

 

3.7 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen. För det fall medlem ingår i styrelsen kan medlemmen sitta kvar till nästföljande årsmöte.

 

3.8 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen. Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.

 

3.9 Medlem kan uteslutas ur föreningen:

a) efter beslut av styrelsen om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar, efter beslut av styrelsen om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter,

b) på förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem motarbetar föreningens ändamål enligt 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete.

 

3.10 Om det finns anledning att utesluta en medlem i föreningen skall medlemmen skriftligen varnas av styrelsen. Om varningen avser 3.9 b och medlemmen inte inom motsvarande tid förklarat sig villig att rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller om de handlingar som föranlett varningen upprepas har årsmötet, efter förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning.

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd avgift.

 

3.11 Make/maka, parter eller sambo är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken.

 

 

4.       Avgifter

 

4.1   Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgift.

 

4.2   Årsmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet.

 

4.3   Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgift vara inbetald senast den första april till föreningen.

 

 

5.       Årsmöte

 

5.1   Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på årsmötet regleras enligt 3.2. Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, partner, sambo eller myndigt barn att utöva sin rösträtt vid årsmötet.

 

5.2   Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast 14 dagar före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.

 

5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd och dagordning

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4. Val av ordförande att leda mötet

5. Val av protokollförare

6. Val av justerare

7. Val av rösträknare

8. Styrelsens förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av motioner och förslag

13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

14. Fastställande av budget och avgifter

15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt 6.1-6.3

16. Val av revisorer och suppleanter enligt 7.2

17. Val av ombud

18. Val av valberedning enligt 8.1

19. Övriga ärenden

 

5.4   Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelse tillhanda senast 15 februari. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

 

5.5   Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet/fritidsbyn fastställs av årsmötet.

 

5.6   Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet.

 

5.7   Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val, eller beslut i ärenden enligt 3.9 b ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.

 

5.8   Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.

 

 

6.       Styrelsen

 

6.1   Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller som revisor.

 

6.2   Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ordinarie ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst en. Dessutom väljs minst två suppleanter.

 

6.3   Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen. Suppleanter väljs för en tid av ett år.

 

6.4   Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare.

 

6.5   Styrelsen är beslutför när de röstberättigande ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden, men rösträtt endast då han ersätter ordinarie ledamot. Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

 

6.6   Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras.

 

6.7   Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration. Styrelsen skall bl.a.:

  • tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas,
  • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,
  • tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,
  • upprätta förteckning över medlemmar och väntelista över sökande till medlemskap och kolonilott,
  • tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta,
  • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte samt
  • ansvara för föreningens arkiv.

 

7.       Räkenskaper och revision

 

7.1   Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

7.2   Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång.

 

7.3   Minst en revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorsuppleant.

 

7.4   De av styrelsen upprättade balans- resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast 15 februari.

 

7.5   Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

 

 

8.       Valberedning

 

8.1   En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.

 

8.2   Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer samt suppleanter. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.

 

 

9.       Stadgeändring

 

9.1   Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.

 

9.2   Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

 

 

10.   Upplösning

 

10.1       Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vartdera mötet skall beslut fattas med minst ¾ majoritet.

 

10.2       Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar användas för att ganga koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

 

 

 

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den 20 mars 2013.