Ordningsregler

Print Friendly, PDF & Email

Odling

 1. Största delen av odlingsytan (mer än 50 %) skall under odlingssäsongen vara uppodlad, där ingår kompost, redskapslåda och gångar.
 2. Om inte synnerliga skäl finns, så skall odlingen vara påbörjad senast 1 juni.
 3. Träd får inte planteras, däremot buskar och andra växter, maxhöjd 3 m.
 4. Endast naturgödsel och KRAV-godkänd gödsel får användas.
 5. Det är inte tillåtet att odla för försäljning.
 6. Styrelsen rekommenderar att medlemmarna har egen kompost på lotten.

Allmänna ordningsregler

 1. Odling får inte ske utanför lottgränsen.
 2. Ogräs. växtrester, sten, redskap o dyl. får inte placeras på gångar och gräsmattor.
 3. Medlem skall se till att ogräs från den egna lotten inte sprider sig till grannlotter.
 4. Medlem är skyldig att rätta sig efter påpekande från styrelsen. Upprepade anmärkningar som inte åtgärdas kan leda till uppsägning av lotten.
 5. Grillning är tillåten men man måste givetvis följa kommunens regler vid eldningsförbud och själv ansvara för ev. tillbud.
 6. Bollspel är inte tillåten inom området.

Området träd och buskar

 1. Det är inte tillåtet att avlägsna eller göra åverkan på träd, buskar eller annan växtlighet inom området

Gränsmarkeringar och staket

 1. Det är inte tillåtet att flytta odlingslottens gränsmarkeringar.
 2. Det är inte tillåtet att anlägga permanent staket kring sin odlingslott.
 3. Mellan odlingslotter som gränsar till varandra bör det finnas en rågång ca 25 cm på var sida om lottgränsen.

Växthus/anläggningar

 1. Det är inte tillåtet att uppföra permanenta växthus eller andra permanenta anläggningar.
 2. Pallkragar eller annat trävirke som är impregnerade med giftiga eller miljöfarliga material får inte användas.

Växtsjukdomar och skadeinsekter/skadedjur

 1. På grund av ev. sjukdom hos vissa växer, så har styrelsen rätt att begära att lottinnehavaren vidtar lämpliga åtgärder.
 2. Endast KRAV-godkända bekämpningsmedel får användas. Vid tveksamma fall kontakta styrelsen.
 3. Det är inte tillåtet att döda djur inom koloniträdgårdsområdet.

Renhållning

 1. Avfall får inte lämnas kvar på området eller läggas i sopkärlet avsett för det rörliga friluftslivet.

Bevattning

 1. Vid slangbevattning, se till att tappstället inte blockeras onödigt länge.
 2. Se till att vattenkranar är ordentligt stängda efter bevattning/tappning av vatten.

Gräsklippning

 1. Medlem ansvarar för att området kring den egna lotten hålls i vårdat skick.
 2. Medlem som inte har gräsytor i närheten av sin odlingslott skall hjälpa till att klippa gräsytor som är allmänna eller hjälpa de som har stora ytor att klippa.

Redskap och maskiner och möblemang

 1. Privata redskap, redskapslådor o dyl. samt privata möblemang skall förvaras inom gränsen för den egna odlingslotten.
 2. När odlingsdagen är slut – se till att bodar där redskap förvaras är låsta
 3. Föreningens redskap, maskiner eller annan egendom får inte avlägsnas från området annat än av behörig personal
 4. Hantera föreningens redskap (gräsklippare o dyl.) med aktsamhet. Tänk på att reparationer och underhåll som orsakar kostnader måste finansieras med medlemmarnas avgifter.
 5. Om det uppstår fel på någon maskin skall maskinansvarig snarast informeras om detta. Se kontaktuppgifter på anslagstavlan.

Deltagande i städdag, avslutande av arrende

 1. Den medlem som inte deltar vid föreningens städdagar skall betala en avgift på 200 kr/lott om inte medlemmen i förväg, senast dagen innan städdagen, till någon av styrelsens medlemmar meddelat förhinder och erbjuder sig att vid senare tillfälle utföra arbetsuppgifter som anvisas av styrelsen.
 2. För att undvika att medlem vid avslutat medlemskap lämnar lotten i ovårdat skick, skall medlem vid inträdet i föreningen deponera 500 kronor. Denna deposition återbetalas när medlemman avslutar medlemskapet och överlämnar lotten i vårdat skick

 

-Styrelsen