Ordningsregler

Print Friendly, PDF & Email


Säby koloniträdgårdsförening ligger i ett naturreservat intill Säby gård. Järfälla kommun har särskilda regler för naturreservaten. Odlingsområdet är också särskilt skyddsvärd i och med närheten till byggnadsminnet och kulturmiljön. Enligt ett beslut av länsstyrelsen är Säby gård med huvudbyggnad, flyglar, stall, magasin och allé förklarat som byggnadsminne för att skydda de kulturhistoriska värdena. Med anledning härav ställer kommunen stora krav på utformningen av koloniområdet och de enskilda odlingslotterna. Det har tidigare funnits odlingar av frukt och grönsaker på Säby gård och därför är det extra viktigt att föreningens medlemmar fortsätter med den gamla traditionen


Odling

 1. Odlingslotterna är avsedda för växtodling. Minst 80 % ska vara uppodlad, på resterande yta kan placeras kompost, redskapslåda, sittplats.
 2. Om inte synnerliga skäl finns, så skall odlingen vara påbörjad senast 15 maj.
 3. Träd får inte planteras, däremot buskar och andra växter, maxhöjd 2,5 m.
 4. Endast naturgödsel och KRAV-godkänd gödsel får användas. Blåkorn-, NPK-gödsel är inte tillåtet.
 5. Det är inte tillåtet att odla för försäljning.
 6. Styrelsen rekommenderar att medlemmarna har egen kompost på lotten.

Allmänna ordningsregler

 1. Det första året är ett provår. Om lotten inte sköts enligt ordningsreglerna så får medlemmen inte fortsätta.
 2. Vid fortsatt odling är medlem skyldig att rätta sig efter påpekande från styrelsen.
 3. Odling får inte ske utanför lottgränsen
 4. Ogräs. växtrester, sten, redskap o dyl. får inte lämnas på gångar och gräsmattor.
 5. Medlem ska se till att ogräs från den egna lotten inte sprider sig till grannlotter.
 6. Den egna lotten ska hållas fri från skräp, t ex plast och annat uttjänt material. Odlaren ska själv frakta bort materialet.
 7. Grillning är tillåtet men endast på egen lott, använd bara grillbriketter/grillkol. Man måste givetvis följa kommunens regler vid eldningsförbud och själv ansvara för ev. tillbud.
 8. Bollspel, större lekredskap såsom gungställningar, vattenbassänger, sandlådor etc är inte tillåtet inom området.

Området träd och buskar

 1. Det är inte tillåtet att avlägsna eller göra åverkan på träd, buskar eller annan växtlighet inom området.
 2. Det är tillåtet för medlemmar att plocka frukt på området men bara för eget behov. Man ska tänka på att frukten ska räcka till alla!

Gränsmarkeringar och staket

 1. Det är inte tillåtet att flytta odlingslottens gränsmarkeringar.
 2. Staket är inte tillåtet, endast någon form av låg och gles, diskret gränsmarkering får finnas (max 50 cm hög, minst 50 cm mellan stolparna).
 3. Mellan odlingslotter som gränsar till varandra bör det finnas en rågång ca 25 cm på var sida om lottgränsen.

Växthus/anläggningar

 1. Byggnationer får inte påbörjas innan styrelsens tillstånd.
 2. Permanenta växthus är inte tillåtet.
 3. Tillfälligt växthus och växthusliknande ställningar under odlingssäsongen är tillåtet, högst 1 meter högt och på högst 4 kvm av lottens yta.
 4. Odlingslådor eller annat trävirke som används på lotten ska vara obehandlat. Det är tillåtet att använda de svarta odlingslådor som saluförs i trädgårdsbutiker.
 5. Efter odlingssäsongen ska all plast och annat täckmaterial samt ställningar tas ner.
 6. Växtstöd/spaljéer är tillåtet, högst 2,5 m högt men får inte vara för iögonfallande.
 7. Sittplatsen ska vara utan staket.
 8. Använd inte nät över odlingar, risk att djur (fåglar/kräldjur) kan fastna i dem.

Växtsjukdomar och skadeinsekter/skadedjur

 1. Om växter visar tecken på kvalster eller sjukdom så har styrelsen rätt att begära att lottinnehavaren vidtar lämpliga åtgärder.
 2. Endast KRAV-godkända bekämpningsmedel får användas. Vid tveksamma fall kontakta styrelsen.
 3. Det är inte tillåtet att döda djur inom koloniträdgårdsområdet.

Renhållning

 1. Avfall får inte lämnas kvar på området
 2. Grenar och kvistar förvaras på egen lott. Körs till återvinningen på städdagen.

Bevattning

 1. Vid slangbevattning, se till att tappstället inte blockeras onödigt länge.
 2. Se till att vattenkranar är ordentligt stängda efter bevattning/tappning av vatten.
 3. Vattning med spridare är inte tillåtet.
 4. Skölj inte något under vattenkranen, det blir stopp då det inte finns något avlopp.

Gräsklippning

 1. Medlem ansvarar för att området kring den egna lotten hålls i vårdat skick.
 2. Medlem som inte har större gräsytor i närheten av sin odlingslott ska hjälpa till att klippa gräsytor som är allmänna eller hjälpa de som har stora ytor att klippa.
 3. Gräsklipparna ska rengöras efter användning.

Redskap och maskiner och möblemang

 1. Privata redskap, redskapslådor o dyl. samt privata möblemang ska förvaras på den egna odlingslotten
 2. Privata uteplatser inte tillåtet utanför lotten
 3. När odlingsdagen är slut – se till att bodar där redskap förvaras är låsta.
 4. Föreningens redskap, maskiner eller annan egendom får inte avlägsnas från området annat än av behörig personal.
 5. Hantera föreningens redskap (gräsklippare o dyl.) med aktsamhet. Tänk på att reparationer och underhåll som orsakar kostnader måste finansieras med medlemmarnas avgifter.
 6. Om det uppstår fel på någon maskin ska maskinansvarig snarast kontaktas.

Deltagande i städdag, avslutande av arrende

 1. Medlem som inte deltar vid föreningens städdagar ska betala 200 kr/gång som sättas in utan tillsägelse på föreningens pg-konto 457464–6. Några arbetsuppgifter att utföra senare kommer inte att anvisas av styrelsen. Närvaron kontrolleras och inbetalningen kommer att följas upp. Utebliven inbetalning kan leda till uppsägning av kontraktet.
 2. För att undvika att medlem vid avslutat medlemskap lämnar lotten i ovårdat skick, ska medlem vid inträdet i föreningen deponera 500 kronor. Denna deposition återbetalas när medlemmen avslutar medlemskapet och överlämnar lotten i vårdat skick.

Styrelsen